คุณ ธนพัต สุธีโร
ศิษย์ที่มีความเพียรพยายามในการประกวดมากที่สุด
.
.